versie september 2019

 

Schoolreglement

VBS Heirweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder,

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbebeleiding, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam VBS De blokkentoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. DEEL 1: INFORMATIE EN PROJECT

1.    Contactinfo

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

Contact met de school :

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.
Directeur

 

 

Secretariaat en/of

beleidsmedewerker

 

 

Zorgcoördinator

 

Leerkrachtenteam

Naam: Marijke Decrop

Telefoon: 0475 56 59 15

e-mail: info@vbsheirweg.be

Naam: Andrée Dhaene/Marie-Hélène Rodenbach

Telefoon: 0496 53 36 78

e-mail: andree.dhaene@vbsheirweg.be

mariehélène.rodenbach@vbsheirweg.be

 

Naam: Joke Temmerman /Lies De Winter (interim)

 

·       Peuter en 1ste kleuter: juf Mieke Tavernier, juf Hilde Desmet en juf Christine

·       Tweede kleuter: juf Leen Verstaen

·       Derde kleuter: juf Mieke Adams, juf Christine

·       Kinderverzorgster: Joke Patteeuw

·       1ste leerjaar: Juf Els Terras

·       2de leerjaar: Juf Marieke Avet

·       3de leerjaar: juf Martine Debue

·       4de leerjaar: juf Linsay Messiaen

·       5de leerjaar: juf  Marie-Jeanne Vanwonterghem

·       6de leerjaar: meester Lieven Oosterlijnck

·       Ambulante leerkrachten: Juf Jilly Kint

·       Turnleerkracht: juf Rosita Cloet

·       Godsdienstleraar: Lieven Vercruysse

Schoolstructuur Adres: Vichtsesteenweg 109, 8570 Anzegem

Telefoon: 056 68 93 92

e-mail: info@vbsheirweg.be

Scholengemeenschap Naam: Scholengemeenschap Vincentius

Coördinerend directeur: Marc Deweer

Schoolbestuur Voorzitter: Wim Windels

Adres: Roterijstraat 7, 8570 Anzegem

 

 

 

 

 

2.  Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.
Schooluren De school is open van 8 u 15 tot 11 u 45 in de voormiddag. In de namiddag van 13 u tot 16 u 15.

Op woensdagnamiddag is er geen school.

Op vrijdag eindigt de school om 15 u.

De lessen beginnen stipt om 8 u 30 en eindigen om 11 u 40 in VM en van 13 u 15 tot 16 u in NM.

3.  Opvang

De gemeente organiseert voor- en naschoolse opvang.

Verantwoordelijke opvang gemeente:

 • Stefanie Meurisse
 • Lore Debaere

Telefoonnummer : 056/71.93.78

 

De middagopvang wordt verzorgd door de school.

Verantwoordelijken middagtoezicht: Dorothy Eggermont, Anja Verkindere, Peggy DeWever en Lieve Terras.

 

Wij organiseren, vanaf de tweede week van september op dinsdag en donderdag studie voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. De studie start om 16 u 15 en eindigt om 17 u. De studie gaat door in de klas van het 4de en 6de leerjaar. Anja Verkindere en Lieve zorgen voor het toezicht.

Tijdens de studie maken de leerlingen in alle rust hun huiswerk. De toezichter geeft geen extra uitleg.

 

Vakantie

Herfstvakantie: zaterdag 26 oktober 2019 tot zondag 3 november 2019

Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 tot zondag 5 januari 2020

Krokusvakantie: zaterdag 22 februari 2020  tot zondag 29 februari 2020

Paasvakantie: zaterdag 4  april 2020  tot zondag 19  april 2020

Zomervakantie: woensdag 1 juli 2020 tot zondag 31 augustus 2020

Vrije dagen

Maandag  18 november 2019

Maandag  27 april 2020

 

 

Pedagogische studiedagen

Maandag 7 oktober 2019

Woensdag 19 februari 2020

 

3.  Samenwerking

met de ouders Je bent onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook engagementverklaring.) Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.
Contact directie Contactpersoon voor een afspraak: Marijke Decrop

Tel: 0475/56.59.15

Wijze waarop de school contact opneemt: info@vbsheirweg.be

Ouderraad Voorzitter:

Contactgegevens voorzitter:

Schoolraad Voorzitter: Lien Decruynaere

Contactgegevens voorzitter: liendecruynaere@hotmail.com

Oudergeleding: Lien Decruynaere en Frederik De Smet

Personeelsgeleding: Linsay Messiaen en Martine Debue

Lokale gemeenschap: Mieke Waelkens en Annemie Baert

Met de leerlingen Leerlingenraad Verkiezingsprocedure: kinderen uit 4de – 5de en 6de leerjaar kiezen 2 kinderen uit hun klas via stemming

Samenstelling: 2 leerlingen uit 4de – 5de en 6de leerjaar

Verantwoordelijke : directeur

Met  externen:  

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuningsnetwerk

 

Onze school werkt samen met het CLB VCLB Weimeersen:

Adres: Zuiderlaan 42, 8790 Waregem

Contactpersoon CLB: Yves Duthoo

Artsen CLB: Rita Buijck, Kathleen Degezelle en Ann Haerynck

Werking : zie bijlage

 

 

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

 

Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Zuid.

Adres: Kouter Kortrijk, Beekstraat 113b, 8500 Kortrijk

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kan je terecht bij het volgende aanspreekpunt voor ouders:

Joke Temmerman

 

 

 

 

 

Nuttige adressen
Lokaal Overlegplatform Contactpersoon: Rosita Cloet

Adres: Schaagstraat 36

8570 Anzegem

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 08 72
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
Commissie inzake Leerlingenrechten Vlaamse Overheid

Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi

Secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15,
1210 Brussel
02 553 93 83
commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

Commissie Zorgvuldig Bestuur Vlaamse Overheid
Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
t.a.v Marleen Broucke
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

 

4.    Pedagogisch project

Het nieuwe pedagogisch project en de visie kan je vinden op deze website.

 

 

 

DEEL II: Het reglement

1.    Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

Oudercontact

Als ouder ben je samen met onze school partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we in het begin van het schooljaar drie infoavonden:

Woensdag 28 augustus 2019: peuter – kleuter, 1ste en 2de leerjaar

Maandag 2 september 2019: 5de en 6de leerjaar: 19 u

Woensdag 5 september 2019: 3de en 4de leerjaar: 19 u

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via korte mededelingen in de agenda.

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het eind van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je via email of via agenda.

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

Je wordt verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het basisonderwijs. Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De school begint om 8u30 en eindigt om 16u00.

Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij de leerkracht of de directie. We verwachten dat je ons voor 8u30 verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 16). Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten.

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

 

 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Niet alle ouders voeden hun kind in het Nederlands op en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen om kinderen in de vrije tijd dan ook te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

 

2.  Inschrijven van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 3)

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer je beslist om het kind van school te veranderen, je niet akkoord gaat met een nieuwe versie van het schoolreglement of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens zijn of haar loopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dat overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 

Inschrijvingen op VBS Heirweg:

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.

 

2.1.Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 om meer te weten te komen over deze voorwaarden.

2.2.Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

 

3.  Ouderlijk gezag

3.1.Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

3.2.Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.3.Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

– Afspraken i.v.m. de agenda, brieven, …: De nieuwsbrief, brieven voor uitstappen, de maandelijkse kalender, … worden via email verstuurd. Indien nodig, gelieve het emailadres van beide ouders op te geven zodat alle informatie voor beide ouders toegankelijk is.

3.4.Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op 2 plaatsen school lopen.

 

4.  Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is.

 

De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

 

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

 

 

5.  Afwezigheden (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 4)

Dit punt is van toepassing op leerplichtige leerlingen. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze – wegens niet onderworpen aan de leerplicht – niet steeds op school moeten zijn.

5.1.Wegens ziekte

 • Is je kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is een medisch attest verplicht.
 • Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
 • Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.
 • Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

 • Andere van rechtswegen gewettigde afwezigheden

De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant.
 • De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank.
 • Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants – evangelische godsdienst).

5.3.Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Soms kan je een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier afwezigheid wegens:

 • de rouwperiode bij een overlijden;
 • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties;
 • de deelname aan time-out-projecten;
 • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

5.4.Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs (zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.).

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar. (Zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.)

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

 

6.    Onderwijs aan huis (zie infobrochure  onderwijsregelgeving punt 5)

Als je kind minstens vijf jaar is vóór 1 januari van het lopende schooljaar en wegens (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, valt de voorwaarde van 21 opeenvolgende kalenderdagen afwezigheid weg. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. We starten met tijdelijk onderwijs aan huis ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

De school kan in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

 

7.    Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

Via dit schoolreglement informeren we jou als ouder over de uitstappen die dit schooljaar worden voorzien.

Hieronder vind je een overzicht van die schooluitstappen:

 • Schoolreis vanaf het 2de kleuter
 • Sportdag
 • Sportklassen: 2de kleuter tot 2de leerjaar
 • Zeeklassen: tweejaarlijks in de tweede helft van september voor 5de en 6de leerjaar
 • Kasteelklassen: tweejaarlijks in de tweede helft van september voor 3de en 4de leerjaar
 • Toneelvoorstellingen
 • Seizoenswandeling

Via deze schooluitstappen werken we uiteraard aan een uitgebreid aanbod persoons- en cultuurgebonden doelen vervat in het leerplan Zill, zin in leren, zin in leven van het katholiek onderwijs.

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

 

 

 

 

 

 

 

8.  Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen hij of zij wel heeft bereikt (een ‘getuigschrift bereikte doelen’).

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze wel een getuigschrift bereikte doelen.

 1. Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Je kan ook een kopie vragen.

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad welk getuigschrift je kind zal krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

 1. Beroepsprocedure

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen.

 1. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.
 2. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.
 3. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekende brief op de hoogte van de beslissing.
 4. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

Wim Windels

Roterijstraat 7

8570 Anzegem

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.
 • Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.
 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
 2. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
 3. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
 4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Herstel- en sanctioneringsbeleid (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

 • Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

 • Een gesprek met de klasleerkracht, de zorgcoördinator, de directie;
 • Een time-out: Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken;
 • Een begeleidingsplan: Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

 

 • Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
 • een bemiddelingsgesprek;
 • no blame-methode bij een pestproblematiek;
 • een herstelgericht groepsoverleg (HERGO): Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4 beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.

 

 • Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan zijn:

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een specifieke opdracht;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie;

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

 • Tuchtmaatregelen

Let op: wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

 • Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting.
  • Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

 

 

 

 • Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
 3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
 4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven.

 • Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

 • Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

Wim Windels

Roterijstraat 7

8570 Anzegem

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

 

 1. De beroepscommissie zal steeds de ouders en de leerling uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

 

Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.

 

 1. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

 

 1. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

 

10.Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan moet je er wel voor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen. Dit laatste betekent dat het bedrag dat je zal moeten betalen in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder.

De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.

Verplichte activiteiten per klas Prijs
Zwemmen beurt + vervoer

3de kleuter (school betaald de inkom)

6de leerjaar

 

Andere klassen

 

Uitstappen ter ondersteuning van het behalen van de eindtermen. Het aanbod uitstappen varieert, hangt af van het aanbod, de thema’s die uitgewerkt worden.

 

 

Vervoer met de schoolbus

 

2,5 euro/beurt

Zwemmen +vervoer gratis

 

2,10 € inkom

1,82 € busvervoer

De maximumfactuur wordt niet overschreden.

(Kleuteronderwijs max 45 euro, lager onderwijs max. 90 euro)

 

0,91 € per rit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet verplicht aanbod per klas Prijs
Middagtoezicht boterhameters

De kinderen worden niet verplicht om soep te drinken. De school bezorgt een fiscaal attest voor het toezicht.

Warme maaltijd + toezicht

Abonnement tijdschrift (Zonneland, Dopido, …18 à 37 euro)

 

Wekelijks fruit

Ouderraad betaalt 3,00€ + 3,00€ gesubsidieerd.

1,45€ (remgeld)

 

3,60€ (1,45 euro remgeld)

 

 

3,00€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerdaagse uitstappen

Max. € 435 per kind voor volledige duur lager onderwijs

Prijs

435 euro

Sportdag

Kaboutersportklassen K2-K3

 

Sportklassen L1-L2

Kasteelklassen L3-L4

 

Zeeklassen L5-L6

7,00€

5,00€/dag – 3 voormiddagen

 

18,00€

 

Ong. 180€ (4dagen -tweejaarlijks)

 

 

Ong. 220€ (5dagen -tweejaarlijks)

 

 

10.1.Wijze van betaling

Ouders krijgen maandelijks een rekening via mail en op papier. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent na 30 dagen na afgifte. We verwachten dat de schoolrekening wordt betaald via overschrijving.

Mocht blijken dat meerdere schoolrekeningen onbetaald blijven zal de school de betrokken ouders aanspreken en, indien nodig, het optioneel verbruik tijdelijk stop zetten tot alle openstaande bedragen vereffend zijn.

10.2.Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directie.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.

Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (een aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die al gemaakt hadden, nemen we op in de schoolrekening.

 

 

11.              Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)

Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

12.Vrijwilligers

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing. Een vrijwilliger gaat discreet om met de informatie die hem of haar is toevertrouwd.

 

 

 

13.              Welzijnsbeleid

13.1.Verkeersveiligheid

Aan onze ouders vragen we het volgende:

 • Gelieve uw kind te voorzien van een fietshelm en fluojas wanneer het met de fiets naar school komt.
 • Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen vragen we om via de kortste weg naar school te komen.
 • Wanneer u met de wagen naar school komt, gelieve gebruik te maken van de kiss & ride.

13.2.Medicatie

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Enkel bij lichte schaafwonden zal de school ervoor zorgen dat de wonde gereinigd en ontsmet wordt met H.A.C 1%. Mochten ouders bezwaar hebben tegen het gebruik van dit ontsmettingsmiddel, dan dienen zij de school schriftelijk te verwittigen.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

 

13.3.Roken is verboden op school!

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Leefregels

14.1. Omgangsvormen in en rond de school

 • We komen toe op school:
  • Wanneer leerlingen toekomen, plaatsen ze hun boekentas ordelijk in de voorziene ruimte.
  • Fietsers stappen steeds af en plaatsen hun fiets in het fietsenrek. Andere fietsen laat men ongemoeid.
  • Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Leerlingen die te laat komen melden zich via de administratief medewerker in het secretariaat. In de schoolagenda volgt dan een mededeling. Na 10 of meer mededelingen worden ouders uitgenodigd tot een gesprek.
  • We vragen ook aan ouders om een onderhoud met de leerkracht vast te leggen via de directie of de leerkracht zelf. Vanaf 8u30 draagt de leerkracht immers de volle verantwoordelijkheid over zijn of haar klasgroep.

 

 • Speelplaats:
  • Leerlingen verlaten de speelplaats enkel met toestemming van de toezichthoudende leerkracht.
  • Er is kans tot allerlei vormen van spel. De leerlingen spelen met ballen van de school. Bepaalde speeltuigen kunnen door de directie of een leerkracht ten allen tijde verboden worden. Volgens de weersomstandigheden kan de leerkracht met toezicht de leerlingen verplichten om onder de luifel te spelen.
  • De leerlingen houden de speelplaats netjes. Afval hoort in de vuilnisbakken.
  • Leerlingen die een kwetsuur oplopen, melden zich bij de leerkracht met toezicht.
  • Snoepgoed en kauwgom zijn verboden op school. Een stuk fruit of droge koek kunnen wel meegebracht worden.
  • Leerlingen:
   • sleuren niet aan de kledij van anderen. Men respecteert het eigendom van anderen.
   • brengen geen gsm of andere elektronische toestellen mee.
   • spreken elkaar met respect aan, groeten elkaar en de leerkrachten op een gepaste wijze. Scheldwoorden en lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
   • pesten elkaar niet. In geval van een vermoeden van pesterijen zullen ook de ouders worden uitgenodigd tot gesprek.

 

 

 

 

 • In de klassen en gangen:
  • Leerlingen gaan bij voorkeur tijdens de speeltijd naar het toilet. Enkel bij hoogdringendheid wordt er tijdens de les toelating gegeven om naar het toilet te gaan. Toiletten dienen ordentelijk gebruikt te worden en zijn zeker geen speelterrein.
  • Op de trap, in de gangen wordt er niet gelopen. Omwille van de verwarming worden deuren zoveel mogelijk gesloten. Gymzakken en jassen worden aan de kapstok opgehangen die door de klastitularis werd aangeduid.
  • In de gangen wordt er niet gespeeld.
  • Kinderen kunnen binnen blijven tijdens de pauzes wanneer ouders een gemotiveerd schrijven voorzien.
  • Water drinken in de klas kan op tijdstippen die door de leerkracht worden aangeduid.
 • Tussendoortjes en middagpauze:

 

 • De leerlingen kunnen dagelijks warme maaltijd nuttigen. Bestellingen voor warme maaltijden worden dagelijks doorgegeven.

 

 • Het menu wordt bereid met verse ingrediënten, bestaat uit soep en een hoofdgerecht. Het menu wordt beschikbaar gezet op de website.

 

 • Leerlingen kunnen ook hun boterhammen meebrengen en soep of water van de school nuttigen. Bij mooi weer krijgen de kinderen de gelegenheid om buiten te picknicken. Het verbruik wordt door de klastitularis op een lijst genoteerd.

 

 

 

14.2.Kleding

Je uiterlijk, kledij en opsmuk zijn altijd een bron van verschil in mening. De één vindt leuk wat de ander afstoot. Je drukt je ook uit, soms zonder dat je het wil, in je kledij en je uiterlijk. Opzichtige of aanstootgevende kledij, haartooi of make-up horen niet thuis op een school. Evenmin zijn allerlei opvallende accessoires of attributen gewenst. De school kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of beschadiging van kledij, goederen, juwelen, enz..

In Onze School willen we vooral aandacht vragen voor de kledij op warmere dagen. Gelieve uw kind steeds te voorzien van stevige schoenen die volledig vastzitten aan de voeten (geen slippers). Ook vragen we om hele korte rokjes, shortjes en topjes met spaghettibandjes te vermijden.

 

14.3.Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

 

14.4.Milieu op school

 • Elke groep heeft binnen de school een taak om ervoor te zorgen dat onze school en haar omgeving netjes blijft.
 • Aan onze ouders vragen we om duurzame materialen te gebruiken voor dranken en voedingswaren zoals een drinkbus en een boterhammendoos in plaats van zilverfolie en plastic zakjes. Doosjes, bussen die verloren gaan worden steeds bewaard gedurende het hele schooljaar in een box voor verloren voorwerpen. U kan als ouder steeds bij ons terecht op de verloren dozen en bussen terug te vinden.

 

14.5.Bewegingsopvoeding & zwemmen

De lessen zwemmen en bewegingsopvoeding maken integraal deel uit van het aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. De turnlessen worden gegeven door een leerkracht lichamelijke opvoeding in de sporthal van de school. De zwemlessen vinden plaats op vrijdag in het gemeentelijk zwembad van Aalter.

Vrijstelling is enkel te verkrijgen op basis van een doktersattest. In geval van vrijstelling gaat de leerling mee, tenzij verplaatsten onmogelijk is.  Leerlingen die op school blijven tijdens het zwemmen, gestaafd door een medisch attest, worden begeleid door een leerkracht.

Op weg naar het zwembad is men rustig in de bus. Er wordt in de bus niet rondgelopen, geroepen of gegeten. Voor het binnengaan in het zwembad gaat elke klas in zijn klasrij staan. Dit vergemakkelijkt het tellen. Dit gebeurt ook na het zwemmen. Tijdens het zwemmen verlaat een leerling enkel het zwembad bij toestemming van de leerkracht.

De leerlingen turnen met sportschoenen met witte zolen, een zwart of donkerblauw sportbroekje en een t-shirt met logo van de school die worden bijgehouden in een verzorgde gymzak.

Tijdens het zwemmen of turnen dragen de leerlingen geen juwelen om schade of verlies te vermijden.

Als een leerling niet meekan naar het zwembad, blijft zij/hij in de klas. De klasleerkracht blijft aanwezig in de klas.

 

14.6.Afspraken rond pesten

Pesten wordt absoluut niet getolereerd op school. Wanneer een pestsituatie wordt vastgesteld of wordt gemeld, dan worden zowel de klastitularis als de zorgcoördinator van die leeftijdsgroep verwittigd.

Zij gaan bij elke melding na wat er precies gebeurd is door in eerste instantie de betrokken partijen te beluisteren. In functie van het gebeurde worden gepaste maatregelen getroffen voor zowel de pester als de gepeste. Afhankelijk van de situatie kan het hier gaan om leerlingengesprekken, een oudergesprek, klasgesprekken, de organisatie van een activiteitenreeks omtrent sociale vaardigheden, emotioneel welzijn. Ook sancties kunnen genomen worden wanneer de school dit nodig acht. Ouders worden hierbij steeds betrokken.

14.7.Agenda van uw kind

In de kleuterklassen maken de leerkrachten gebruik van een mapje.  Vanaf het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda. Hierin worden taken en lessen van de leerlingen en medeleerlingen genoteerd. De ouders en de klastitularis ondertekenen minstens 1 keer per week de schoolagenda. In de onderbouw moedigen we u graag aan om dagelijks de agenda in te kijken. Vanaf een 4e leerjaar mag u als ouder al enige zelfstandigheid daaromtrent verwachten.

14.8.Huiswerk

De school werkte een schooleigen huiswerkbeleid uit bestaande uit een visie, krachtlijnen en opbouwende afspraken doorheen de lagere school.

Rapporteren over uw kind

Twee keer per jaar krijgt uw kind in de lagere school een rapport.

Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders tijdens een oudercontact.

Data rapporten:

 • Kerstrapport
 • Zomerrapport

Daarnaast maakt de school ook gebruik van een aantal standaardtesten in het kader van leerlingenbegeleiding en interne kwaliteitszorg. Via deze testen gaat de school op zoek naar noden zowel op niveau van de klas als leerlingniveau. Het gaat dan vooral om de LVS-testen voor Nederlands en wiskunde, de interdioscesane proeven in het 4e e 6e leerjaar voor wereldoriëntatie, Nederlands en wiskunde, maar ook de AVI’s voor lezen t.e.m. het 4e leerjaar op niveau van de klas en individueel waar nodig in het 5e en 6e leerjaar.

 

15.Leerlingenbegeleiding

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien. Dit doen wij door via een zorgbeleid op verschillende niveaus (school, leerkracht en leerling) binnen een continuüm van zorg.

Basiszorg in elke klas

Een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding start bij de klasleerkracht die voorziet in een basisaanbod voor alle leerlingen. Aangezien de leerkrachten dagelijks met de leerlingen omgaan, kennen zij deze leerlingen en hun zorgen heel goed. Zij zijn de personen die als eerste de signalen opvangen (ofwel van het kind zelf of via informatie van de ouders) en die aandacht hebben voor het individuele en het groepsgebeuren in de klas.

De leerkrachten hanteren didactische werkvormen zoals hoekenwerk, contractwerk, zelfstandig werk, groepswerk, e.a.. Door verregaande differentiatie (ieder kind zo dicht mogelijk bij zijn eigen ontwikkeling) begeleiden de klasleerkrachten de kinderen.

Als verantwoordelijke voor hun leerlingen, proberen zij eerst zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg aan elk kind te geven. Als de leerkracht het probleem niet alleen aankan, dan roept zij/hij de ondersteuning van het zorgteam in.

 

 

 

16.Revalidatie / Logopedie

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn omwille van revalidatie tijdens de lestijden:

 • revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)
 • behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)

 

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind revalidatie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
 • Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.
 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

 

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;
 • een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
 • een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod;
 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;
 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

 

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

 

17. Privacy

17.1 Welke informatie houden we over je bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met WISA. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien erop toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de zorgcoördinator, de directie, het CLB en de klastitularis van de klas waar jouw kind op dat moment les van krijgt.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met Alexander Van Damme op alexander.vandamme@op-weg.be. Hij is de ankerfiguur voor informatieveiligheid op onze school. De school heeft bovendien een schooleigen privacyverklaring die te consulteren is op de website van de school onder ‘Praktisch – Downloads’.

 1. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Als ouder kan je deze gegevens – op je verzoek – inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. We zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

17.3 Publicaties van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes…)

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van het schooljaar vragen jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

 1. Recht op inzage, toelichting en kopie

Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

 

 1. Bewakingscamera’s

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

 

18. Participatie

1.     Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

2.    Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

Doelstellingen van de ouderraad:

 • Ouders informeren en vormingskansen bieden om hun taak als opvoeders en gesprekspartner van de school te bevorderen, bv. het organiseren van pedagogische avonden over pesten, huiswerkbeleid, gamen, … .
 • In nauwe samenspraak met de directie en leerkrachten projecten opzetten, ondersteunen en uitwerken.
 • De contacten en relaties met de school bevorderen via allerlei nevenschoolse activiteiten waarbij velen betrokken kunnen zijn, bv. de spellenbeurs, de carnavalsfuif, enz..
 • Specifieke en persoonlijke knelpunten of conflicten die ouders ervaren op een vertrouwelijke en discrete manier signaleren (aan de directie of een leerkracht) en zo mogelijk mede tot een oplossing brengen.
 • De school financieel gericht ondersteunen op die vlakken die zoveel mogelijk kinderen ten goede komen en passen binnen het opvoedingsproject van de school. (Vb: tussenkomst in de schoolreizen van de leerlingen)

Toetreden tot de ouderraad?

 • Iedere ouder die zich actief wil inzetten om aan de hierboven geschetste doelstellingen op één of andere wijze mee te werken, is van harte welkom in de ouderraad. De inzet is volledig vrijwillig, belangeloos en gratis. Het gaat niet om de belangen van het eigen kind, maar om de belangen van alle kinderen.

 

19.Klachtenregeling

Als je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of met het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de directeur van de school, Marijke Decrop.

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen                                                                t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie.

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
 • de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
 • de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
 • de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 • de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
 • klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
 • klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
 • klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;
 • klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijkreglement.

 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

19. Klachtenregeling

De school stelt jou als ouder bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school jou via mail.
Op jouw verzoek ontvang je een papieren versie van het document.